Hírek

5 éves a Megamax - Szülinapi nyereményjáték

2016.04.01. - Éljen, éljen! 5 éves a Megamax csatorna! Köszönjük, hogy eddig is ilyen sokan néztetek minket és reméljük, hogy a jövőben is követitek a sok szuper új sorozatunkat!

Szülinapunk alkalmából kicsit beleszólhattok a műsorba! Szavazzatok a Facebookon keresztül kedvenc műsorotokra. A legtöbb szavazatot kapott műsort fogjuk vetíteni április 18-tól, a szülinapunktól, 5 napon keresztül, délután 5 órától! Szóval hajrá, szavazzatok, hogy a Ti kedvencetek legyen a befutó!

A szavazók között ráadásul kisorsolunk 5 szuper nyereménycsomagot is ( Angry Birds csomag, LEGO csomag, XBOX 360 +kormány, sportfelszerelések csomag, Ghost Rockers táskaszett)!

Mutasd meg, mi a kedvenc Megamax sorozatod! Számít a véleményed!

 

 

Megamax

Nyereményjáték

Részvételi- és Játékszabályzat

 

A Nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) időtartama: 2016.04.01. – 2016.04.13.

A pályázat kiírója az AMC Networks International Central Europe Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 23-27.)

(továbbiakban „Kiíró”)

 

1.  Nyereményjátékban való részvétel feltétele (i)

1.a A játékban kizárólag  az 1.b. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött VAGY 18. életévüket még be nem töltött személyek esetén szülő vagy gondviselő részéről a Feltételek elfogadó hozzájárulásával rendelkező * természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

 

1.b A játékban nem vehetnek részt:

a.       a Kiíró munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

A Kiíró a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

 

2.  Egy Játékos kizárólag egy profillal jogosult a Játékban részt venni. Amennyiben a Játékos nem csak egy profillal vesz részt a Játékban, a Kiíró valamennyi profilját törölheti a sorsolásból. Minden Játékos egyszer szerepel a sorsolásban.

 

3.  A Játékos nevezésének hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám elírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

4.  A Nyertes az 1.2.3. pontban meghatározott feltételeket teljesítő, a játék során a játék időtartama alatt A Facebook applikáción keresztül érvényes szavazatot leadó személy, aki a játék után kisorsolásra kerül.

 

Nyeremény:  5 db ajándékcsomag ( XBOX 360, Angry Birds csomag, LEGO csomag, sport csomag, Ghost Rockers csomag)

 

5.  A nyertest a Kiíró a Facebook profiljához tartozó e -mail címen értesíti a nyertességről, illetve a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről.

 

6.    A Szervező a sorsolást követően, a Megamax honlapon (megamax.hu) és Facebook rajongói oldalán (www.facebook.com/MegamaxTV) közzéteheti a Nyertes nevét. Amennyiben a Nyertest az értesítést követő 4 munkanapon belül nem sikerül elérni, úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő nyertest (a továbbiakban: „Pótnyertes”) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertes kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

 

A Nyeremény átvételére a Nyertes (vagy Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor, a Nyertessel ( vagy Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban a rendezvény kezdete előtt.

 

A Nyeremény a Nyertesnek (vagy Pótnyertesnek) felróható okból történő átadásának elmaradása esetén a Nyertes (vagy Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen igénnyel nem élhet.

 

A Nyertes (vagy Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban történő részvétellel és a jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Nyeremény átvételének körülményei rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező Facebook- vagy weboldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

 

7.   Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

8.    A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

 

       Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megamax felületeire az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, a Megamax arculatával össze nem egyeztethető, konkurens társaság termékeit, logóját ábrázoló, illetve a játék témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó fotókat, hozzászólásokat illetve ezek beküldőjét a játékból külön értesítés nélkül kizárja.

 

       A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

       Kiíró jogosult bármilyen indoklás nélkül kizárni a Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

       Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

 

9.    A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget, valamint szállítási költséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

       A Kiíró a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 

11.  A Játékos a Játékban való részvétellel:

 

-          feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

 

-          tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

 

-          feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

 

-          tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játékosok adatait a jelen 11. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

 

12.  A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

 

13.  Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

Budapest, 2016.04.01.